regulamin

§1

Niniejszy Regulamin wydany jest przez Stowarzyszenie zwykłe – „Kaszlaki 126” z siedzibą w Opolu, zwany dalej Organizatorem i dotyczy imprezy pod nazwą „17 Ogólnopolski Zlot Fiata 126”, zwanej w dalszej części Regulaminu „Imprezą”, który odbędzie się na terenie Aeroklubu Opolskiego im. Lotników Powstania Warszawskiego w Polskiej Nowej Wsi w woj. opolskim. Termin rozpoczęcia Imprezy ustalono na dzień 13.08.2021r., godz. 10:00, termin zakończenia Imprezy ustalono na dzień 15.08.2021 r, godz. 16:00.

§2

1.Organizator udostępnia niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określający w szczególności prawa i obowiązki Organizatora, w tym podległych mu służb w związku przeprowadzeniem Imprezy, a także prawa i obowiązki Uczestników w związku z udziałem w Imprezie. Osoby uczestniczące w Imprezie zwane są dalej łącznie „Uczestnikami”, a każda z osobna „Uczestnikiem”.
2. Regulamin bezwzględnie obowiązuje wszystkich Uczestników. Osoby, które zdecydowały się na zakup biletów na imprezy organizowane przez Organizatora, akceptują postanowienia regulaminu, oraz zobowiązują się go przestrzegać.

§3

Wstęp i przebywanie na terenie i w czasie Imprezy są odpłatne na podstawie ważnych i obowiązujących biletów oraz kart wjazdowych lub na podstawie odrębnej umowy z Organizatorem (dot. sponsorów, mediów, gastronomii, służb ochrony i służb medycznych, artystów i twórców programu i in.). Wszystkich Uczestników Imprezy obowiązuje posiadanie biletu/opaski/identyfikatora przez cały czas jej trwania pod rygorem usunięcia z Imprezy.

§4

Karta wjazdowa uprawnia Uczestnika do wjazdu na teren Imprezy własnym pojazdem – Fiatem 126p wraz z ustaloną liczbą pasażerów oraz przyczepką campingową oraz uczestnictwa w części konkursowo-rozrywkowej oraz w części integracyjnej Imprezy, przebywania na terenie Imprezy przez całą dobę od momentu jej rozpoczęcia do zakończenia oraz do rozstawienia namiotu w wyznaczonym przez Organizatora miejscu. Zakup biletu/karty wjazdowej jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

§5

Organizator przez swoich przedstawicieli ma prawo odmówić wstępu lub usunąć z terenu Imprezy osoby będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa innych Uczestników Imprezy, naruszające postanowienia Regulaminu lub w inny sposób zakłócające przebieg Imprezy.

§6

Zabrania się wnoszenia na teren Imprezy:
– przedmiotów niebezpiecznych i broni,
– materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,
– materiałów pożarowo niebezpiecznych,
– środków odurzających lub substancji psychotropowych,
– innych, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi.

§7

Uczestnicy wjeżdżający na teren Imprezy własnym pojazdem zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności w związku z ruchem pieszym na terenie Imprezy oraz do parkowania w wyznaczonych przez Organizatora miejscach.

§8

Uczestnicy przebywający na terenie Imprezy na podstawie biletu wstępu oraz wszyscy Uczestnicy Imprezy poruszający się na jej terenie pieszo, zobowiązani są zachować szczególną ostrożność ze względu na ruch pojazdów na terenie Imprezy podyktowany jej charakterem.

§9

Nieletni uczestnicy mają prawo przebywać na terenie Imprezy wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo nieletnich Uczestników Imprezy.

§10

Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby przebywające na jej terenie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności do przestrzegania postanowień Regulaminu Imprezy oraz stosowania się do poleceń oznakowanych przedstawicieli Organizatora. Uczestnicy piesi oraz kierowcy uczestniczą w Imprezie na własną odpowiedzialność i odpowiadają karnie lub cywilnie za szkody wyrządzone Organizatorowi lub innym Uczestnikom Imprezy.

§11

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Imprezy.

§12

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu Imprezy. Ponadto, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy. W przypadku jeśli zajdzie konieczność odwołania imprezy, Organizator nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnego zadośćuczynienia, rekompensaty finansowej ponad zwrot wartości posiadanego przez uczestnika biletu wstępu.

§13

Bezwzględnie zakazuje się:
– niszczenia i dewastacji oznaczeń, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy,
– naruszenia własności prywatnej posiadaczy pojazdów mechanicznych znajdujących się na terenie Imprezy, w tym w szczególności uszkodzenia, oraz wykonania innych czynności bez zgody właściciela pojazdu,
– załatwiania potrzeb fizjologicznych poza wyznaczonymi do tego miejscami,
– parkowania pojazdów na drogach ewakuacyjnych i dojazdowych lub zastawiania ich,
– naruszenia nietykalności fizycznej innych Uczestników Imprezy oraz dewastacji mienia,
– prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu.

§14

Organizator, jego przedstawiciele oraz osoby, które uzyskały akredytację Organizatora mają prawo do utrwalenia za pomocą środków audiowizualnych i elektrycznych częściowo lub całkowicie przebiegu Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Organizatora oraz jego sponsorów. W związku z powyższym wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy oraz pojazdy mogą zostać utrwalone, a następnie rozpowszechnione dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i marketingowych oraz promocyjnych.

§15

Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek poprzez:
– przedstawicieli Organizatora wyróżniających się stosownymi identyfikatorami/plakietkami,
– służby ochrony,
– udostępnienie pomocy medycznej.

§16

Wszelkich informacji na temat rozmieszczenia sektorów Imprezy, punktów medycznych, wyjść, punktów sanitarnych i in. udzielają przedstawiciele Organizatora.

§17

Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator Imprezy. Celem rejestracji uczestnika oraz jego pojazdu przetwarzane będą następujące dane osobowe:
– imię i nazwisko,
– adres e-mail,
– numer telefonu,
– nr rejestracjny
Po zakończeniu Imprezy dane będą przechowywane wyłącznie w celach archiwalnych na czas nie dłuższy, niż czas powstania ewentualnych roszczeń z tytułu organizacji Imprezy.
Dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy może zostać utrwalony wizerunek Państwa oraz Państwa pojazdu. W każdej chwili macie Państwo prawo do wprowadzenia zmian w swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie poprzez kontakt z Organizatorem za pośrednictwem e-mail. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zarejestrowania Uczestnika i jest równoważny z dobrowolną rezygnacją z udziału w Imprezie.

§18

Zakazane jest używanie dronów i innych podobnych urządzeń latających. Jedynie upoważnione przez Organizatora osoby będą miały do tego prawo.

§19

Organizator dopuszcza wejście posiadacza/właściciela psa na teren zlotu wraz z nim, jednak zastrzega wyłączną odpowiedzialność tego właściciela/posiadacza za jakiekolwiek szkody majątkowe i niemajątkowe spowodowane przez zwierzę. Organizator nie ponosi za psa odpowiedzialności. Pies może wejść na teren zlotu wyłącznie pod warunkiem, że ma obrożę, jest na smyczy i ma kaganiec. Są to niezbędne środki, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom zlotu. Odpowiedzialność istnieje niezależnie od tego, czy zwierzę było pod nadzorem faktycznym człowieka, czy też zbłąkało się bądź uciekło. Ponosi ją osoba (niekoniecznie właściciel), która w danym momencie sprawowała nad nim opiekę.
Zakres odpowiedzialności został określony w przepisach ogólnych kodeksu cywilnego. Są to w szczególności art. 361, 362, 363, 444 – 447 k.c. W przypadku wystąpienia szkody na osobie możliwe jest również pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Wymiar kary będzie zależny od zaistniałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego. Odpowiedzialność za te czyny określają przepisy ogólne kodeksu karnego (art. 156, art. 157).

§20

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.